Het onderwijs staat financieel onder druk

De overheid bezuinigt! Ondanks protest is de verwachting dat de onderwijsfinanciering de komende jaren zwaar onder druk zal blijven. Meer dan 80% van de directeuren in het Primair Onderwijs geeft aan de afgelopen jaren flink te hebben bezuinigd. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van onderwijs, voorzieningen én aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn scholen genoodzaakt om op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen die structureel en substantieel het beschikbare budget verruimen.

Fondsenwerving is een reële mogelijkheid

Door inzet van persoonlijke passie en speciale technieken en praktijken op het gebied van professionele fondsenwerving is het mogelijk voor een school om structureel middelen te verruimen. Goede doelen organisaties hebben daar al jarenlang ervaring mee. Maar ook universiteiten, musea, culturele instellingen en ziekenhuizen gaan steeds meer fondsen werven. In de VS hebben basisscholen grote resultaten geboekt met fondsenwerving.

Bij aanvullende fondsenwerving kun je denken aan donateurwerving (bij ouders of alumni = oud-leerlingen), subsidies, bedrijfssponsoring en evenementen. En in het onderwijs kun je daarnaast ook kijken naar aanvullende bijdragen van ouders en het strategisch inzetten van reserves.

Maar succesvolle fondsenwerving vergt gerichte inzet, goede voorbereiding en ruime inzet van energie en tijd. Daarom is het verstandig om als school een fondsenwervingscommissie in het leven te roepen met (adjunct-)directeur, een leerkracht en enkele actieve ouders. Juist bij ouders ligt vaak een enorm potentieel qua deskundigheid, beschikbare tijd en netwerk. Trainer Deny de Jong wijst je graag de weg.

Het opleidings- en begeleidingstraject Fondsenwerven voor scholen

Fondsenwerving biedt veel kansen, maar om écht structureel en substantieel succes te oogsten, is het zaak om planmatig en goed voorbereid aan de slag te gaan. Daarvoor heeft Deny de Jong vanuit Offspring in samenwerking met de 3F-Academy een speciaal programma ontwikkeld voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn workshops en opleidingen over fondsenwerving voor directeuren, bestuurders, stafmedewerkers en ouders. Offspring geeft ook maatwerkbegeleiding en in company trainingen fondsenwerving.

Zie voor het actuele opleidingsaanbod de website van de 3F-Academy.

Meer informatie over advies en begeleiding

Neem contact op met Deny de Jong (06-52364842) of deny@offspring.nu

In het artikel Gulle gevers wordt Deny de Jong geïnterviewd voor het tijdschrift Didactief.

Interessante video’s over fondsenwerving voor scholen